• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

จังหวัดเลย

 
 

แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน มีตำบลจำนวน 90 ตำบล และมีหมู่บ้านจำนวน 912 แห่ง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลอีกจำนวน 71 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 27 แห่ง

 


พื้นที่โครงการ

 
 
 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในส่วนพื้นที่ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดหนองคาย (อำเภอสังคม) จังหวัดอุดรธานี (อำเภอนายูงและอำเภอน้ำโสม) จังหวัดหนองบัวลำภู (อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง)

 

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น (อำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน) จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ)

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ)

 
 

Social media

 
 
             

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

 

491 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-870-627 โทรสาร 042-870-628

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 02-201-8328 และ 02-201-8339

บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

22 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-907-5951 โทรสาร 02-940-3095